top of page

Who We are

haskamos

Haskama Rav Yisroel Reisman and Rav Elya Brudny shlit"a               Haskama of Rav Ahron Fedlman shlit"a

haskama Rabbi Reisman.jpg
Haskama rav Feldman.jpg

haskamos

Haskama Rav Yisroel Reisman and Rav Elya Brudny shlit"a               Haskama of Rav Ahron Fedlman shlit"a

haskama of Rav Beslky zatza"l

Scan_20180118.jpg
bottom of page